خانه سلامتی آمادگی جسمانی به چه فاکتورهایی نیازمند است؟