خانه تغذیه عاشق بدنسازی باشید نه برده آن ( از زبان آرنولد شوارزنگر )‌