خانه تمریناصول تمرینی در بدنسازی هنگام اسکوات سنگین ، زانوبند را ببندیم یا نه ؟