خانه داروهای ممنوعهاستروییدها وینسترول دپو ( استانوزولول تزریقی )